Новинки от Мила

Орлин Алексиев и здравеопазването

Основният източник на финанси на здравните заведения в София, са договорите но НЗОК по клинични пътеки и договорите със Столична община (СО) за лечебни дейности. Диспансерите се финансират от Столична община чрез договор за субсидия по стандарти, определени от Министерство на здравеопазването. В стойността на клиничните пътеки не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти. В Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки – минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Предвид изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията  е задължително да бъдат заделяни средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения с държавно и частно участие е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение.

На територията на гр. София функционират 4 общински многопрофилни болници за активно лечение, 2 специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение, 4 болници за долекуване, рехабилитация и продължително лечение и 4 диспансера.

Чрез средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) Столична община подпомага финансово обектите на градското здравеопазване.

СОПФ е агенция, която събира и разпределя средствата от продажбата на общинско имущество. Благодарение на средствата от този фонд се подпомагат финансово разнообразни проекти на Столична община с решения на Столичния общински съвет. Самият Фонд се ръководи от Съвет за управление, чийто председател е Орлин Алексиев – общински съветник за трети пореден мандат.

Приетите решения за финансиране на обектите в системата на столичното здравеопазване от патримониума на Столична община за периода 2015 г. – 2018 г. са 41 на брой на обща стойност над 8,9 млн. лв. От тези средства с близо 1,2 млн. лв. е закупена апаратура, друго медицинско оборудване за 5,8 млн. лв., както и са дадени 1,86 млн. лв. за строително-ремонтни работи, поясни Орлин Алексиев.

Аз вярвам, че тепърва предстоят множество полезни за здравеопазването реформи, които ще улеснят работата на специалистите у нас и ще подобрят качеството на лечението на пациентите.

 

Leave a Reply